Integritetspolitik

Vores største aktiv er den tillid, vores nuværende og potentielle kunder viser os. Denne tillid udgør grundlaget for vores virksomhed. Tilliden bygger på respekt og derigennem også integritet.

Ved at behandle de data, som vi er blevet betroet, på en varsom og ansvarsfuld måde opretholder vi integritetsbeskyttelsen for nuværende og potentielle kunders virksomhedsoplysninger og personoplysninger. I alle de tilfælde, hvor virksomhedsoplysninger, personoplysninger eller andre vigtige oplysninger gemmes og behandles af Unident eller af nogen anden på vegne af Unident, træffer vi alle rimelige og hensigtsmæssige foranstaltninger for at beskytte dem mod irrelevant brug, uautoriseret adgang, utilsigtet videregivelse, fejlagtig ændring eller ødelæggelse.

Behandling af virksomheds- og personoplysninger (GDPR)

Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation og er en EU-forordning, som erstatter den tidligere nationale lovgivning vedrørende behandling af personoplysninger. Med personoplysninger menes alle slags oplysninger, der kan henføres til en levende fysisk person.

Personoplysninger skal ikke forveksles med generelle virksomhedsoplysninger, som kan henføres til en juridisk enhed. GDPR gælder fra og med den 25. maj 2018 og omfatter alle EU's medlemslande, inklusive Norge, som tilhører Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Selv virksomheder uden for EU, der behandler personoplysninger om EU-borgere, er omfattet af lovgivningen.

Åbenhed

Hos Unident værner vi om dig som kunde. Det betyder, at vi altid indsamler virksomheds- og personoplysninger på en ansvarsfuld måde og under hensyntagen til din integritet. Det er vigtigt for os at være åbne i forhold til, hvilken data vi indsamler, samt hvordan vi anvender den.

Valgfrihed

Du har altid ret til at ændre fejlagtige virksomheds- og personoplysninger, komme med indsigelser mod vores anvendelse af personoplysninger samt få dine personoplysninger slettet. Alt sammen under forudsætning af at vi som såkaldt personoplysningsansvarlig kan overholde lovkravene og leve op til udarbejdede eller indgåede aftaler.

Hvorfor indsamler vi data?

Vi indsamler virksomheds- og personoplysninger for at kunne opfylde indgåede kundeaftaler og på grund af lovkravet – bl.a. hvad angår vores salg af medicintekniske produkter, herunder ioniserende udstyr, samt vores forpligtelse i henhold til bogførings- og skattelovgivningen. Hvad angår interesseafvejning indsamler vi også virksomheds- og personoplysninger i informations- og markedsføringsmæssig øjemed. Alt sammen med det formål at bl.a. kunne kommunikere de rette oplysninger til de rette personer i din organisation via telefon, sms, post og e-mail, samt for at vi skal kunne besøge dig og levere dine bestilte varer.

Hvilke data indsamler vi?

Vi indsamler virksomheds- og personoplysninger, som du sender til os, eksempelvis når du bliver kunde hos os, afgiver en bestilling via vores webshop, indgår aftaler med os, kontakter vores support eller kundeservice, udfylder formularer på vores hjemmeside, svarer på e-mails og svarkort eller søger job hos os. Vi indsamler også data fra eksterne kilder, eksempelvis via virksomheds- og adresseregistre, og visse myndigheder, samt når du besøger vores websted. Da vi hovedsageligt arbejder sammen med virksomhedsejere inden for tandpleje, indsamler vi i overvejende grad generelle virksomhedsoplysninger såsom virksomhedsnavn, organisationsnummer, telefonnummer og adresse. Dette er ikke personoplysninger (hvis du ikke driver selvstændig virksomhed), og de omfattes ikke af GDPR. Vi indsamler også visse personoplysninger såsom navn, legitimation, personnummer og tilladelse til at have udstyr, som afgiver ioniserende stråling (som er personbunden), e-mails samt billed- og videomateriale ved referenceoptagelse (som direkte eller indirekte kan henføres til en person).

Hvordan anvender vi indsamlede oplysninger?

Indsamlede oplysninger anvendes i informations- og markedsføringsmæssig øjemed, i forbindelse med kursus- og arrangementhåndtering, underretning om leverancer, leveringshåndtering af bestilte varer samt fakturering. Indsamlede oplysninger anvendes også til at efterkomme lovkrav og udarbejdede aftaler, som bl.a. omfatter tilsendelse af produktinformation, herunder sikkerhedsdatablade og eventuelle oplysninger om produkttilbagekaldelse.

Ansvar

I kraft af at vi indsamler personoplysninger, er vi som organisation det, der også kaldes personoplysningsansvarlig. Det indebærer bl.a., at vi skal beskytte personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt mod tab, ødelæggelse eller skade i tilfælde af en ulykke. Vi videresælger aldrig personoplysninger til tredjepart. I visse tilfælde deler vi nødvendige virksomheds- og personoplysninger med samarbejdspartnere for at sikre en høj kvalitet og sikkerhed, f.eks. i forbindelse med vores kursus- og eventhåndtering (med hoteller, medarrangører osv.), levering af bestilte varer (med speditører), underretning af fremtidige leverancer (med transportkoordinatorer), fakturering (med fakturaadministratorer) og ved eventuel produkttilbagekaldelse (med producenter). I alle de tilfælde, hvor vi deler personoplysninger, har vi oprettet en såkaldt databehandlingsaftale, som fastsætter samarbejdspartnerens rettigheder og forpligtelser. Dine virksomhedsoplysninger og personoplysninger er i sikre hænder hos os.

Som hovedregel gemmer vi virksomheds- og personoplysninger, der kan henføres til dig og den virksomhed, du repræsenterer, så længe det er påkrævet for at opfylde ovenstående formål, eller så længe vi i henhold til loven er forpligtet til at gøre det.

Hvis du har yderligere spørgsmål om Unidents behandling af virksomheds- og personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.